Partasölur.is Netpartar

5. Sala vinnubúða - Búðarháls B íbúðir 

Lýsing seljanda

LANDSVIRKJUN AUGLÝSIR VINNUBÚÐIR TIL SÖLU

B-ÍBÚÐIR

STAÐSETTAR VIÐ BÚÐARHÁLSSTÖÐ

Landsvirkjun auglýsir vinnubúðaeiningar við Búðarhálsstöð til sölu og óskar eftir kauptilboðum.  Vinnubúðirnar sem um er að ræða samanstanda af átta svokölluðum B íbúðum (2 herbergja íbúðir). 

Til vinnubúðanna heyrir allur fastur búnaður (sturtur, salerni, rafmagnsofnar, hitakútur og slíkt) en laus búnaður (húsgögn o.þ.h.) telst ekki hluti af vinnubúðunum. Vinnubúðirnar seljast í því ástandi sem þær eru og afhendast kaupanda á núverandi staðsetningu þeirra.  Kaupandi sér alfarið um að taka þær niður og flytja af landi/lóð Búðarhálsstöðvar.

Um tilboð og tilboðsgerð gilda reglur uppboðsvefs Króks og er bjóðendum bent á að kynna sér þær reglur vel á vefslóðinni www.bilauppbod.is.  Þar koma fram greiðsluskilmálar, ábyrgðir, gildistími tilboða og fleiri slík atriði.  Bjóðendur eru sérstaklega minntir á skoðunarskyldu kaupenda. Vinnubúðirnar verða til sýnis fimmtudagana 5. og 12. apríl 2018, milli kl. 9:00 - 12:00 og 13:00 – 16:00, og er áhugasömum bent á að hafa samband við innkaupadeild Landsvirkjunar, s. 515 9000, eigi síðar en þriðjudagana fyrir þá daga, eða 3. og 10. apríl  2018.

Afhendingartími er við undirskrift kaupsamnings.

 

Staðhættir

Akstursleið frá Reykjavík að Búðarhálsstöð er um 137 km á bundnu slitlagi.  Á stöðvarhússlóð, skömmu áður en komið er að tengivirki Landsnets er beygt til hægri, af bundnu slitlagi, upp hlíðina þar sem vinnubúðirnar standa.   

MYND 1

Mynd 1  Afstöðumynd – B íbúðir eru innrammaðar með rauðum línum.

Góð aðkomuleið er að Búðarhálsi um Þjóðveg 1 upp Skeiða- og Hrunamannaveg þar til komið er að Þjórsárdalsveg.  Ekið eftir Þjórsárdalsveg framhjá Búrfellsstöð og áfram upp Sámsstaðarmúla, framhjá Sultartangastöð og áfram Sprengisandsleið þar til brú yfir Tungnaá blasir fljótlega við á vinstri hönd.  Farið er yfir brúna, upp á Búðarhálsinn og síðan niður að Sultartangalóni sem er þá á vinstri hönd.  Þar neðst er Búðarhálsstöð. 

Frá vegi að stöðvarhúsi Búðarhálsstöðvar liggur vegur til hægri, sjá mynd 1.  Sá vegur er nokkuð brattur og liggur að vinnubúðum Landsvirkjunar.  Lengja eininga með 8 inngangshurðum stendur þar innst á reitnum (lengst til suðvesturs), er sú sem hér er auglýst til sölu.  Í umfjöllun hér nefnd B-Íbúðir.

MYND 2

Mynd 2:  B-íbúðir, 8 talsins, innrammaðar með rauðu.

 

 MYND 3

 

Mynd 3:  B-íbúðir, 8 talsins, innrammaðar með rauðum ramma.  Aðgengi aftan við B íbúðir er ekki fyrir hendi.  Gæta þarf þess að raska ekki viðkvæmum gróðri við niðurtekt og flutning búðanna.

 

Vinnubúðaeiningar – B íbúðir

Hver B íbúð er 1,5 eining.  Alls er því um að ræða 12 einingar sem eru á einni hæð.  Framan við innganga í íbúðirnar er pallur úr timbri um 1,15 m að breidd.  Fyrirkomulag íbúðaeininga er sýnt á mynd 4.  Brúttóflatarmál er 257,5 m2.

 

MYND 4

 

 Mynd 4  Fyrirkomulag B-íbúða.

Á gólfum er ljós gólfdúkur og veggir eru hvítmálaðir.  Eftir síðustu notkun hafa þeir ekki verið málaðir.  Á samskeytum eininga, við loft og veggi eru ólitaðir timburlistar.   

Í hverri íbúð er baðherbergi með sturtu og hitakút.  Í alrými er lítil eldhúsinnrétting með  eldhúsvaski, eldavél með 2 hellum, skúffueiningu og rými fyrir ísskáp. Efri skápar eru yfir innréttingunni.

Almennt hvíla vinnubúðaeiningar Landsvirkjunar á timburbitum sem festir eru með stagfestum í stagklossa sem komið er fyrir á um  1,0-1,4 m undir jarðyfirborði eða í klöpp ef grunnt er á hana.  Gert er ráð fyrir að sá frágangur eigi einnig við hér.  Einingarnar eru frá Moelven og eru sex þeirra frá árinu 2003 og tvær frá árinu 2004.  Einingarnar hafa staðið ónotaðar frá árinu 2014 en eru í góðu ástandi.

 

Niðurtekt og brottflutningur

Landsvirkjun auglýsir nú einnig til sölu skrifstofueiningar og A-íbúðir sem einnig sjást á yfirlitsmynd.  Tímamörk á brottflutningi allra þessara eininga er hinn sami og þarf kaupandi að hafa samráð við Landsvirkjun um tímasetningu brottflutnings B-íbúða.  Kaupandi skal vera viðbúinn því að þurfa að aðlaga sig að vinnu annarra kaupenda og sýna fullan skilning og taka fullt tillit til þess að aðrir kaupendur verði á sama tíma að taka niður vinnubúðir og flytja þær af svæðinu.

Kaupandi sér um að taka vinnubúðaeiningarnar niður og flytja þær af svæðinu. Taka þarf fullt tillit til starfsemi á svæðinu og þarf kaupandi að fá verkleyfi hjá Landsvirkjun áður en vinna hefst.  Vinnulýsing og áhættumat skal fylgja beiðni um verkleyfi.  Landsvirkjun gerir strangar kröfur til öryggis-, heilsu- og umhverfismála.  Í einhverjum tilfellum eru kröfurnar strangari en lög og reglugerðarákvæði kveða á um.  Búnaður og verklag kaupanda þarf að uppfylla þær kröfur Landsvirkjunar sem eiga við um vinnu innan svæðis.  Kaupandi skal kynna sér þær kröfur vel sem og uppbyggingu vinnubúðanna áður en verk hefst.  Í upphafi vinnu verður sérstakur fundur með fulltrúum Landsvirkjunar/Búrfellsstöðvar og kaupanda þar sem farið verður yfir öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Framan og til hliðar við einingarnar er svæði sem hægt er að athafna sig á.  Svæðið má sjá á myndum 2 og 3 hér að framan.  Aftan við einingarnar er ekki rými til að athafna sig þar sem einingarnar eru byggðar inn í hlíðina.  Kaupanda er bent á að gróður á svæðinu er sérlega viðkvæmur og skal kaupandi tryggja að hann raskist ekki við niðurtekt og flutning vinnubúða. Aðkomuleið er á bundnu slitlagi frá Reykjavík og að gatnamótum við Sultartangalón.  Þaðan liggur malarvegur í sveig upp nokkuð bratta hlíð. 

Áður en vinna hefst þarf að aftengja öll lagnainntök inn í einingarnar.  Kaupandi skal ganga frá opnum lögnum, rafmagnsleiðslum, lausum festingum o.fl. slíku á snyrtilegan og tryggan hátt þannig að ekki skapist hætta af að lokinni hífingu og brottflutningi einingar. 

Kaupandi skal ganga frá yfirborði þar sem vinnubúðir stóðu.  Hafi yfirborð rótast upp við niðurtekt og flutning þá skal kaupandi jafna jarðvegsyfirborð. Þetta á einnig við um akstursleiðir innan svæðisins. Kaupandi skal skila svæði sem íbúðirnar stenda á, á snyrtilegan og ábyrgan hátt, hreinsuðu og frágengnu þannig að ekki skapist hætta af fyrir gangandi og akandi. 

Búið er að fjarlægja vinnubúðir sem stóðu gengt íbúðareiningu B.  Á það er sérstaklega bent að krafist er snyrtilegri og öruggari frágangs en þar er.  Viðskilnaður yfirborðs undir skálum sem þar stóðu er á engan hátt til fyrirmyndar. 

Seljandi  mun síðar sjá um lokafrágang svæðisins.

MYND 5

Mynd 5: Myndin sýnir aðkomuleið að vinnubúðareitnum.  Búðir sem eru suðvestanvert, og búið er að setja rauða krossa yfir, hafa verið fjarlægðar.   Gróður umhverfis púða er mjög viðkvæmur og verður kaupandi að gæta þess vel að raska ekki því svæði.

 

Verktími og kvaðir á kaupanda

Verktími frá því að verk hefst þar til því lýkur skal ekki vera lengri en 1 mánuður.

Kaupandi skuldbindur sig til að hafa fjarlægt allar einingar B-íbúða af lóð Búðarhálsstöðvar og lokið við hreinsun og yfirborðsfrágang, í samræmi við það sem áður er komið fram, eigi síðar en 1. júní 2018.  Bregðist það skuldbindur kaupandi sig til að greiða lóðaleigu, 50.000 kr/dag.  Kaupanda eru ekki heimil afnot af vinnubúðunum á meðan þær eru staðsettar á núverandi stað, nema að fengnu samþykki seljanda.

 

Myndir af íbúðum B

Fyrirvari er gerður við að myndir geta sýnt viðbótarbúnað, s.s. skilrúm og palla framan við einingarnar, sem hugsanlega er búið að fjarlæga.  Minnt er á skoðunarskyldu kaupanda.

MYND 6

Mynd 6:  B-íbúðir á Búðarhálsi, afmarkaðar með rauðum línum.  Ekkert athafnasvæði er aftan við vinnubúðaeiningarnar.  Gæta þarf þess að raska ekki viðkvæmum gróðri þegar vinnubúðirnar eru fjarlægðar.

MYND 7

 

Mynd 7:  B-íbúðir, uppsetningu lokið en frágangi framan við anddyri ólokið.

  MYND 8

Mynd 8: Fullfrágengin B íbúðalengja Búðarháls.  Hugsanlegt er að nú sé búið sé að fjarlægja skilrúm og palla.

MYND 9

Mynd 9:  Dæmigert svefnherbergi í B íbúðum.

YND 10

Mynd 10:  Eldhúsinnrétting í B- íbúð

 

MYND 11

 

Mynd 11:  Stofa í B-íbúð.

MYND 12

MYND 13

 

Myndir 12 og 13.  Dæmigerður frágangur á baðherbergi í B-íbúð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nánari upplýsingar

Framleiðandi 
Skráð tjónaökutæki  Nei
Nýskráður 
Árgerð 
Framleiðsluár 
Fyrsti skráningard. 
Fastanúmer 
Litur 
Gírar 
Dyr 
Akstur (km/mílur) 
Vélargerð (eldsneyti) 
Vélastærð (slagrými) 
Seljandi  Landsvirkjun
Hæsta boð
14.700.000 kr. (Lágmarksverði ekki náð.)
Tími eftir
Uppboði lokið. - 17.04.2018 kl. 20:08
Vinsamlegast athugið að hægt er að skoða uppboðsmuni í húsnæði Króks bílauppboðs. að Vesturhrauni 5 Garðabæ alla virka daga milli kl. 8:30 og 17:00. Við bendum bjóðendum á að það er áríðandi að þeir skoði uppboðsmuni áður en boð eru gerð þar sem myndir geta ekki lýst fullkomlega ástandi bifreiðar eða tjóni á bifreið ef um slíkt er að ræða. Þegar um er að ræða bifreiðar sem eru í eigu tryggingafélaga eru númer ekki á bifreiðunum við sölu.

Tilboð eru bindandi fyrir tilboðsgjafa hvort sem lágmarksverð næst eða ekki, sjá nánar undir skilmálum. Tilboðsgjafar verða að ganga frá greiðslu innan tveggja sólarhringa annars áskilur Krókur ehf. sér rétt til að selja bifreiðina öðrum. Standi bjóðandi ekki við gefið tilboð er hann útilokaður frá því að bjóða í muni á uppboðsvef Króks ehf.

Athugið að áríðandi er að skoða ferilskrá bifreiðar áður en tilboð eru gerð, vegna árgerðar / framleiðsluárs og annarra upplýsinga sem geta haft áhrif á verðmyndun. Ekki er hægt að falla frá tilboðum vegna skorts á upplýsingum úr ferilskrá.
Tilboðsgjafi verður að vera skráður notandi.
Smelltu hér til að skrá þig inn.